MEME

Com heu pogut veure al post anterior, us convidem a que opineu o ens feu arribar les vostres propostes sobre quina eina web 2.0 penseu que podria ser adequada per a treballar el tema de la sexualitat i la prevenció de drogodependències amb adolescents i joves.

Opineu!

Anuncis

Com hem fet el treball i què hem après

De la primera idea a la idea definitiva

La idea del col·lectiu la vam decidir ràpid, perquè una de nosaltres havia treballat el tema de les drogues i la sexualitat amb joves a través d’una webquest. Llavors vam pensar de treballar partint del bagatge d’aquesta experiència.

Primer vam fer una cerca sobre el col·lectiu d’ adolescents i joves. Vam consultar algunes web que són recursos per a joves sobre drogues i sexualitat, com energy control, que és un recurs web d’informació, assessorament i anàlisi de drogues, l’apartat sobre drogues de la xarxa joves.net, el centre jove d’anticoncepció i sexualitat, o la web sexe joves de la generalitat.

Al fer una pluja d’idees sobre quina proposta formativa volíem fer, i com incloure les eines 2.0, van sortir dues idees generals:

Una era fer una plataforma de recursos i intercanvi educatiu. Una eina que servís per compartir experiències, teories i recursos educatius sobre sexualitat i drogues entre persones que treballen en educació i que també fos un espai de consulta i intercanvi per a joves i adolescents sobre aquestes mateixes temàtiques.

D’aquesta primera idea vam pensar que se’ns feia massa amplia, i que el sentit de pensar un recurs per una xarxa, és formar-ne part i decidir-ho com a tal. I en tot cas tenia més sentit pensar en el que podria ser una aportació als recursos que ja hi ha i tenen seves pròpies xarxes dins la web.

L’altra idea era la de fer servir eines web 2.0. en activitats per a joves sobre sexualitat i drogues i vam fer-ne un primer esbós. Aquesta ha estat la idea que hem tirat endavant, tot i que l’hem concretat en un sol tema, les drogues.

Així doncs és com comencem a pensar en quines activitats. Volíem que fossin activitats participatives on els joves treballessin en grups i conjuntament per a formar-se una opinió crítica sobre les drogues. Alhora volíem que aquestes activitats tinguessin internet com a una de les eines de treball, ja fos com a font d’informació a través d’eines web 1.0 i web 2.0. com a eines educatives per a la construcció de coneixement i intercanvi per al grup durant el procés de la realització de les activitats.

Com fem servir eines web 2.0. com a recurs educatiu?

La utilització de blogs com a eina de treball i com a plataforma on experimentar també amb altres eines web 2.0, com hem estat fent a classe, ens va semblar una bona manera per les possibilitats educatives que n’estàvem coneixent.

Després també volíem que les activitats poguessin plantejar un treball ampli, i que abordés el tema des de diferents mirades i que tingués un sentit com a procés. Treballar la cerca i elaboració d’informació sobre drogues amb el diàleg i les experiències de tots.

Sobre la manera de plasmar aquestes cinc activitats, vam pensar en una guia per a educadors/es per a que la proposta formativa anés més enlla de nosaltres, és a dir, donar-li un format a través del qual poder difondre-la. L’eina del formatpixel que vam conèixer a través de la presentació del treball de les companyes, ens va semblar una bona manera de fer-ho, i alhora d’aprendre a fer servir amb finalitat educativa una altra eina web 2.0.

I per a presentar-ho amb tota la classe, també ens va agradar l’eina del prezi i vam decidir aprendre a utilitzar-la.

Des de la idea inicial fins ara hem fet un procés en el que hem après a concretar i donar forma a una proposta educativa que fes servir les web 2.0 amb finalitat educativa. Aquest treball ha estat col·laboratiu, hem après a treballar juntes. Hem passat per moments de dubtes, canvis i creativitat en els que ens hem informat, hem compartit idees i hem après juntes a fer servir eines web 2.0 que no coneixíem.

Presentació de la nostra proposta formativa

Aquí us deixem els enllaços dels resultats del nostre treball: la Guia didàctica per a educadores i educadors per a treballar amb adolescents i joves el tema de les drogues a través de les noves tecnologies com a eina educativa.

Presentació de la proposta formativa:

.prezi-player { width: 550px; } .prezi-player-links { text-align: center; }

Guia didàctica:

http://www.formatpixel.com/project/16290

Esperem que us agradi!

Donant forma a la proposta formativa

Primerament hem continuat en profunditzant en els coneixements sobre el col·lectiu amb el que volem treballar, l‘adolescència i la joventut com a període vital que es caracteritza sobretot pels canvis físics i canvis socials (amb una gran importància de cerca d’identitat i de les relacions amb els grups d’iguals). La sexualitat i les drogues son dos aspectes que comencen a ser presents a la vida dels joves d’una manera que encara no havien viscut i que tenen un gran transcendència per a ells tant en el seu present com per al seu futur.

A l’hora de pensa com treballem amb ells, un dels aspecte que més hem destacat és que, tot i que partim del voler treballar la sexualitat i les drogues amb els joves, és imprescindible que el treball que fem parteixi de les seves necessitats, interessos i curiositat i que el procés formatiu sigui seu. És a dir, que sigui una construcció autònoma en la que l’educador/a no imposi una manera de fer o de veure, sinó que pugui fer el paper que els adolescents i joves li requereixin. Ara bé, com es concreta aquesta idea que tots/es parlem i diem tantes vegades a les assignatures que treballem? Partirem de l’òptica que l’educador té uns recursos, ha investigat però el que farà és ajudar al procés que ells/es facin i facilitar eines i recursos i maneres de fer-los servir. (el blog, delicious, entitats, materials, visites, etc.)

Anirem pensant una manera, tot i saber que és en la pràctica que podem realment assajar, equivocar-nos i tornar-ho a provar.

Partint d’aquest dos temes, hem pensat uns eixos sobre el que pensar el treball i que serveixin com guia.

Drogues

Investiguem

Drogues: Què son? Quina informació ens arriba? Què ens han explicat? (elles i ells treballen en petits grups, cerquen, posen en comú, elaboren la informació i la comparteixen a en un blog, a classe, etc.)

  • Què trobem a la web? (recursos, pàgines, quines visions es donen, etc)

  • Anem a parlar amb gent o ve gent a parlar. (visites a col·lectius, entitats, etc. que ells hagin triat a través de la cerca que han fet, o altres que coneguin, etc.)

Parlem

Les drogues, els amics i el temps lliure: Com ho veiem? Com ho vivim? (grups de discussió amb la creació d’algun tipus de material sobre el que n’hem extret. També es pot preparar el debat anteriorment, que cada grup s’encarregui de dinamitzar una sessió, etc. i també es poden plantejar tallers de col·lectius sobre un tema concret, etc.)

Sexualitat

Investiguem

Sexualitat: Què és? Quina informació ens arriba? Què ens han explicat? (línia de treball com en el tema de drogues)

  • Què trobem a la web?

  • Anem a parlar amb gent o ve gent a parlar.

Parlem

Sexualitat, salut, relacions i gènere: Com ho veiem? Com ho vivim? (línia de treball com en el tema de drogues)

Contexts de treball

Hem pensat també que estaria bé pensar una proposat formativa que fos flexible i que es pogués donar en diferents contexts, és a dir, que fos com una línia de treball que des d’on sorgissin les ganes de treballar tant el tema de drogues com el de sexualitat, se’n poguessin fer servir alguns aspectes, tots, canviar-ne d’altres, etc.

 • A les escoles i instituts: en horari de tutoria durant un curs sencer, com un mòdul a treballar durant un trimestre, etc. En format de tallers, puntuals o un conjunt de tallers. Com a projecte de classe tranversal, etc.

 • Tallers en centres cívics i socials als barris, en associacions.

 • En espais d’educació en el temps de lleure: esplais, cau, associacions de joves, etc.

Ara ve la segona qüestió important del projecte: la utilització d’eines Web 2.0. Voldríem que aquests recursos facilitessin i amenitzessin el procés i que alhora, el fer servir eines web 2.0 ens ajudés a conèixer més com fer servir la xarxa per als temes que ens interessen i com a eines educatives.

En aquest sentit han sorgit diverses idees de com tirar endavant el projecte

Crear un recurs web 2.0 com a plataforma de recursos i d’intercanvi educatiu. Podem veure’n un exemple fet a través d’un blog: http://totseduquem.wordpress.com/

El blog com a instrument central on plasmar el procés dels joves i on intercanviar, així com altres eines web 2.0: delicious, xarxes socials, wikis, etc.

Ens agradarien suggeriments, propostes i dubtes que tingueu sobre el que heu llegit així ens ajudeu a donar-li forma!

Veiem que hem desenvolupat aquestes idees partint d’una base molt àmplia i que potser per això ens costi una mica concretar o desenvolupar-ho, haurem d’escollir on centrem l’atenció.

Continuarem treballant, aprofundint en cada aspecte que hem assenyalat per a que acabi tenint cara i ulls com a projecte!

Aproximació a la nostra proposta formativa

La nostra proposta formativa és la creació d’una eina web2.0, que giri al voltant del tema de la sexualitat i la prevenció de drogodependències entre el col·lectiu adolescent i jove.

Doble objectiu

 • aportar informació real i objectiva sobre sexualitat i drogues

 • oferir una eina web 2.0 als educadors, una eina amb la que puguin tractar aquestes qüestions a través d’una metodología activa i participativa i utilitzant la xarxa com a suport.

Com?

La proposta és la creació d’un “blog dinamitzador” on hi haurà tota la informació i les propostes d’activitats, dinàmiquels, enllaços, etc. Que serà actualitzat i dinamitzat pel propi educador. Alhora, els adolescents i joves, en petits grups hauràn de crear el seu propi “blog”, que serà l’evidència de la feina feta, de procés d’aprenentatge i de les reflexions i conclusions que en puguin extreure.

La proposta és que a través de dinàmiques i activitats interactives, els/les adolescents i joves rebin i busquin informació d’una manera activa i que desprès en puguin fer una selecció per descobrir, aprendre, aprofitar-la i utilitzar-la en el seu benefici.

Perquè?

El motiu que ens porta a escollir aquesta temàtica és perquè en la societat i moment en el que vivim, la informació d’aquests temes no arriba a les aules d’una manera adequada i productiva.

L’adolescència i joventut és un període de transició de la infantesa a la maduresa que serveix com a preparació i iniciació a l’edat adulta. És una situació nova biològicament i socialment en la qual es produeixen canvis corporals, afectius, cognitius, de valors i de relacions socials.

És un moment crític en la formació de la identitat. La representació d’un mateix passa a ser un tema fonamental. L’adolescent té una gran necessitat de reconeixement i acceptació per formar-se un concepte positiu de si mateix. En aquesta etapa es produeix una tendència a la construcció de la pròpia estructura de conducta a partir, sobretot, de la socialització entre iguals.

Des del punt de vista educatiu i preventiu, l’adolescència és un període idoni per assessorar i orientar als joves en els diferents aspectes que passen a ser importants en la seva vida: la sexualitat, el desenvolupament de la seva identitat, l’acceptació de rols nous, el grup d’amics…

A l’hora de sensibilitzar els joves sobre la importància de les conseqüències causades per conductes de risc, és necessari treballar sobre creences, actituds, valors que afavoreixin conductes saludables d’una forma atractiva i motivadora.

D’aquesta manera pretenem que els adolescents i joves, a través d’aquesta eina web2.0 puguin prendre les seves pròpies decisions amb informació real i objectiva, basada en la realitat i el coneixement.

Dubtes i propostes

Encara no tenim garie clar si el blog seria l’eina web 2.0 més adequada per assolir el nostre doble objectiu. Pensem que potser existeixen altres suports que seríen més adeqüats, però degut a la nostra falta d’experiència i coneixements en aquest camp, no hem prés una decisió final.

Per aquest motiu, volem fer una consulta popular a totes les companyes i companys de l’assignatura, perquè ens donin la seva opinió respecte a quin seria el suport més adeqüat.

De l’article Blogs para educar, de Tíscar Lara

En aquesta entrada farem un comentari de les idees principals que Tíscar Lara desenvolupa en l’article Blogs para educar, publicat Revista Telos, número 65, Octubre-Diciembre 2005, pàgines 86-93. Podem veure l’article també penjat al blog de l’autora.

Tíscar Lara, des d’una òptica constructivista, que entén el coneixement com a una construcció de la persona que es fa al llarg de la vida, i partint del que la persona ja sap i no d’uns suposats dèficits a omplir per part del professor; vol, a través d’aquest article desenvolupar diferents aspectes entorn al potencial educatiu dels blogs.

L’autora es presenta en el seu blog, com a Vicedegana de Cultura Digital a la Escuela de Organización Industrial EOI. Ens explica la seva experiència de més de deu anys en cursos d’alfabetització digital, tecnologia educativa i mitjans de comunicació en diverses universitats i la seva formació acadèmica. Alhora ens explica que els temes d’investigació que li interessen la comunicació digital i l’ús educatiu de les TIC, especialment dins d’un context de coneixement lliure i cultura oberta. El seu blog és un exemple d’un espai personal, actualitzat, farcit d’informació, ben classificat i on hi ha un diàleg amb molta gent que llegeix i comenta.

Edublog: aquells blogs que pretenen recolzar un procés educatiu.

Cada any, des del 2006, l’Associació Espiral. Educació i Tecnologia convoca els premis Edublog. Hem trobat aquest vídeo sobre el premi que va rebre el blog de la Casa d’Oficis de Sant Feliu de Llobregat. Podem veure’n doncs un exemple:

Tíscar Lara concep que que els blogs poden resultar una eina amb molt valor educatiu, però depèn de com els fem servir. La seva simple utilització no garanteix una major eficàcia educativa, doncs podem “fer el mateix de sempre en nous suports”… En aquest sentit l’ús dels blogs en educació ha anat evolucionant, des de ser un tauló d’instruccions i materials i que sigui el professor qui marca els ritmes, els temes i la manera de fer, a maneres més obertes i amb altres possibilitats a explorar.

Així doncs, ella ens explica en quin sentit sí que es pot fer dels blogs una eina educativa, que aporti altres maneres de fer i relacionar-se, dins d’una alfabetització digital cada vegada més requerida: el blogs com a un canal de comunicació informal, que pot ajudar a no reproduir els rols tradicionals professor-alumne, i com un mitjà personal d’experimentació del propi aprenentatge.

Hem trobat també aquest video on el professor Gorka Palazio comenta les seves primeres experiències amb edublogs i en destaca els seus potencials com a eina educativa dins d’una perspectiva constructivista:

Què s’aprèn editant blogs?

– Organització del discurs: la creació de blogs permet veure l’evolució del teu propi discurs i atorga flexibilitat al poder reeditar els teus posts, assignar-los noves categories, afegir enllaços, materials, etc. Es potencia l’ús del llenguatge hipertextual que connecta els espais d’internet i permet que les pròpies referències puguis ser consultades d’immediat. Aquesta i d’altres eines que es poden fer servir en la creació d’un blog, promouen com diu l’autora, un esforç de reflexió constant i també participar d’un projecte global, obert i col·laboratiu.

– Foment del debat: el blog obre la possibilitat del diàleg, per tant pot existir el feedback, no tan sols entre professor i estudiant, sinó també entre els companys i també amb tota la comunitat virtual.

– Construcció d’identitat: l’ús del blog permet visualitzar “una idea de qui som i quina visió del món tenim”, és a dir, li podem donar un caràcter personal, i això és el que el farà també més atractiu, visitat i interactiu, alhora que dota d’un sentit de responsabilitat a l’hora d’editar davant els ulls dels altres.

Creació de comunitats d’aprenentatge: es desenvolupen capacitats de treball col·laboratiu amb la distribució de tasques i les funcions de tutorització mútua.

Compromís amb l’audiència: en el sentit que apuntàvem abans, el blog, pel seu caràcter obert requereix un compromís respecte a la fiabilitat de la informació, l’ús de fonts, etc.

Recolzament a l’e-learning: el blog esdevé un entremig entre l’educació presencial i els sistemes estructurats d’e-learning.

– Documentació: mitjançant les activitats que implica fer un blog com la cerca, lectura, selecció i interpretació de la informació, els estudiants es poden anar fent experts en un tema i ser també un referent per a altres blogs. El blog permet documentar un procés d’investigació i classificar la informació, alhora que es beneficia de la possibilitat del feedback.

Tíscar Lara també ens diu que és important conèixer, abans de començar a fer-los servir amb fins educatius, què son els blogs i com funcionen. En aquest sentit diu que és interessant iniciar-se en la lectura crítica de blogs i utilitzar eines com la cerca amb directoris o els RSS.

L’autora destaca en aquest sentit el paper del professor/a com a dinamitzador, de manera que s’ajudi al procés però no es marqui excessivament de manera que cadascú es pugui fer seu l’espai i responsabilitzar-se’n. En la gran llibertat que obre l’espai blog, tant en positiu com en negatiu, cal mencionar els principis ètics com un punt important. Es poden fer servir les llicències Creative Commons i tractar de ser rigorosos amb el que es publica, citar adequadament, enllaçar les fonts primàries, etc. amb tal de crear un entorn de confiança i credibilitat al blog.

Estem aquí per aprendre

Per a nosaltres és relativament nou això de fer un blog, l’altre dia a classe ens preguntàvem què és això de l’hipertext, què és un meme i tantes coses… que moltes vegades no és que no sapiguem, doncs d’una o altra manera, en un o altre àmbit, hem tingut i tenim contacte amb les webs 2.0, o i fins i tot sabem coses de les quals no sabem el nom “tècnic” però duem temps practicant.

estem aquí per aprendre,

per a perdre’ns en les infinites opcions multimedia,

per a descobrir i pensar altres maneres en que podem fer les coses,

altres espais on plasmar allò que ens ha dut aquí, a la universitat,

a pensar sobre educació.

i estem aquí per a compartir, presencial i virtualment.

Som l’Ali i l’Aina, i nosaltres hem pensat que ens agradaria pensar un projecte per a treballar amb adolescents els temes de les drogues i la sexualitat. amb tal objectiu hem començat a “decorar” el blog, aprenent com insertar imatges, com canviar la capaçalera, etc.

A través d’aquest espai anirem compartint amb totes vosaltres el procés de creació que segueix a aquesta idea inicial…

Benvingudes a comentar, participar, preguntar!